Карта сайта

Загальний нагляд органів прокуратури.

Предметом нагляду є:

а) дотримання Конституції РФ і виконання законів, що діють на території РФ, федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю , їх посадовими особами, а також органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій;

б) відповідність законам правових актів, що видаються зазначеними органами та посадовими особами.

Прокуратура не здійснює нагляд за актами, що видаються Урядом РФ. Це - прерогатива конституційного контролю. Однак якщо прийняте Урядом постанова суперечить Конституції РФ і її законам, то Генеральний прокурор має право інформувати про це Президента РФ.

Прокуратура наділена комплексом повноважень, що дозволяють прокурорам своєчасно реагувати на порушення законності в управлінні, вживати заходів щодо усунення причин та умов її порушення, відновлювати порушені права, залучати до від-льної винних осіб. Повноваження прокурора по здійсненню загального нагляду за-закріплені в ст. 22, 27 Закону про прокуратуру РФ. У відповідності зі своєю компетенцією він має право, за пред'явленням службового посвідчення, безперешкодно входити на територію і в приміщення об'єктів нагляду, перевіряти виконання ними законів; вимагати від керівників та інших посадових осіб об'єктів нагляду подання необхідних матеріалів, документів, статистичних та інших відомостей, у тому числі акти, видані ними з порушенням закону.

Прокурор має право вимагати від посадових осіб виділення спеціалістів для з'ясування питань, що виникають, за якими потребує спеціальних знань; проведення перевірок і ревізій діяльності підконтрольних або підвідомчих їм організацій, підприємств, установ у зв'язку з наявними у нього даними про порушення закону. Посадові особи, яким надійшла вимога прокурора про проведення перевірок і ревізій ,; зобов'язані негайно приступити до його виконання.

Прокуратура наділена правом координації діяльності пра-воохранітельних органів по боротьбі зі злочинністю.

В процесі общенадзорной діяльності прокурор розглядає і перевіряє заяви, скарги та інші повідомлення про порушення прав і свобод людини і громадянина та в разі виявлення таких вживає заходів щодо їх припинення і попередження, притягнення до відповідальності винних у порушенні закону осіб.

Прокурор має право перевіряти законність адміністративного затримання громадян і звільняти своєю постановою тих з них, які були незаконно піддані адміністративному за-. триманню на підставі рішення несудових органів; в передбачених законом випадках порушувати кримінальну справу або провадження про адміністративне правопорушення або вимагати залучення порушили закон осіб до іншого виду відповідальності, встановленої законодавством; звертатися до суду за захистом прав і законних інтересів громадян, суспільства, держави; викликати посадових осіб і громадян для пояснень з приводу порушень закону.

Перевірки виконання законів, законності видаються поднад-Зірне об'єктами правових актів, порушення прав і свобод громадян здійснюються прокуратурою на підставі надійшли в неї повідомлень, заяв, скарг, відомостей про факти порушення законності.

Реалізуючи свої повноваження, органи прокуратури не мають права втручатися в оперативно-господарську діяльність піднаглядних об'єктів, підміняти собою інші державні, в тому числі контрольні органи. Вимоги прокурора, що випливають з його повноважень, є обов'язковими для виконання адресатом у встановлений термін. Їх невиконання тягне за собою передбачену законом відповідальність.

З метою забезпечення законності в сфері управління органів прокуратури використовують в своїй роботі відповідні методи, до яких відносяться:

1. Перевірка виконання законів піднаглядними об'єктами. Підсумком перевірок є довідки, в яких дається аналіз розкритих порушень законності, причин і умов, що їх породжують, пропонуються заходи щодо їх усунення. Довідки направляються до відповідних органів, організації для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень законності.

2. Перевірка правових актів, що видаються піднаглядними об'єк-єктами, і дій посадових осіб, що породжують юридичні наслідки. Такі перевірки здійснюються з метою встановлення відповідності актів і дій закону, іншим нормативним актам. При цьому з'ясовується, чи порушені права і законні інтереси громадян, суспільства, держави виконанням перевіряються актів, дій, нанесений їм збиток.

3. Участь відповідних прокурорів у засіданнях Феде-ральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування. Участь в таких засіданнях дозволяє прокурору вже на стадії розгляду і прийняття правових актів давати їм юридичну оцінку.

Вони мають право брати участь також у розгляді внесених ними подань і протестів органами виконавчої влади, пред-ставітельнимі (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, комерційними та некомерційними організаціями.

4. Вивчення і узагальнення відомостей про порушення законності, що надходять до прокуратури або публікуються в засобах масової інформації, і прийняття по них відповідних заходів.

У разі порушення законності прокурор зобов'язаний реагувати відповідним чином. У Законі закріплено чотири форми реагування прокурора на порушення законності.

У порядку общенадзорной діяльності прокурор вносить протест на що суперечить закону правової акт (ст. 23 Закону). Протест приноситься до органу або посадовій особі, який видав такий акт, або до суду. У ньому прокурор викладає вимога про скасування правового акта або його частини або про приведення його у відповідність з законом.

Протест підлягає обов'язковому розгляду не пізніше ніж у 10-денний термін з моменту його надходження до відповідного органу, організацію, посадовій особі. При виняткових об-ставин, що вимагають негайного усунення порушення законності, прокурор має право встановити більш короткий термін рас-гляду протесту. Відповідь прокурору на протест дається в письмовій формі. .

Протест прокурора на правовий акт містить певні реквізити: найменування опротестованого акта; ким і коли він виданий; зміст опротестованого акта або частини його; правове обґрунтування незаконно виданого акта; вказівка ??на порушення норми закону або підзаконного акту; вимога прокурора про скасування або приведення у відповідність до закону опротестованого акта; пропозицію про розгляд протесту у встановлений законом 10-денний термін; посадове становище прокурора, його класний чин, дату принесення протесту.

Подання прокурора (ст. 23 Закону) є актом про-курорского нагляду, формою його реагування на факти порушення закону, причини і умови, їм сприяють. Воно вноситься до органу, громадське об'єднання, політичну організацію, посадовій особі, які повноважні приймати заходи по їх усуненню. Подання підлягає невідкладному розгляду, і в місячний строк має бути вжито заходів щодо усунення порушень законності, про що прокурору повідомляється в письмовій формі. Якщо уявлення розглядається колегіальним органом, то він повинен повідомити прокурора про день засідання.

Підставою внесення подання може бути виявлене порушення закону або сукупність порушень, узагальнення скарг та заяв громадян, що надходять до прокуратури, судової практики та ін., Що дозволяють прокурору судити про стан законності на тому чи іншому піднаглядних об'єкті.

Як і протест, уявлення містить в собі певні реквізити: найменування піднаглядного об'єкта, якому воно адресується; матеріали, які були підставою внесення подання; найменування порушеного закону чи законів; сутність скоєних правопорушень, їх причини та умови; запропоновані заходи по ліквідації порушень законності та усунення причин і умов, що їм сприяють; вказівка ??на конкретних винних осіб і пропозицію про притягнення їх до відповідальності; посадове становище, класний чин прокурора, дату внесення подання.

Виходячи з характеру порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор має право винести постанову про порушення кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення. Постанова про порушення провадження про адміністративне правопорушення направляється до уповноваженого на те органу чи посадовій особі, які зобов'язані розглянути справу у встановлений законом термін і про результати розгляду повідомити прокурору в письмовій формі. Застереження про неприпустимість порушення закону. Воно оголошується прокурором або його заступником у письмовій формі посадовій особі з метою попередження правопорушень при наявності відомостей про підготовлювані протиправних діяннях.

У разі невиконання вимог, викладених в предост-реження, посадова особа, якій воно було оголошено, може бути притягнуто до відповідальності в установленому порядку.Органи судової влади і законність в управлінні. | Державне управління промисловістю.

sutnst-ta-formi.html
sutnst-ta-funkc-2.html
sutnst-ta-funkc-3.html
sutnst-ta-funkc-4.html
sutnst-ta-funkc-fondovo.html
te.mht1000.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™