Карта сайта

Правила використання І забудови території м. Рівного Зміст

Правила використання і забудови території м. Рівного


Зміст
1. Призначення та зміст правил

2. Режим забудови та благоустрою міста

2.1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою міста

2.2. План зонуваня території міста. Види забудови та використання земельних ділянок в межах зон

2.3. Єдині умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок

2. 4. Функціональна класифікація території

2.5. Загальні вимоги до використання територій різних функціонально-правових зон

2.6. Перелік видів дозволеного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах

^ 3. Зонування центральної частини міста

3.1. Загальні положення

3.2. Зони охорони пам'яток

3.3. Планувальні обмеження та їх використання

^ 1. Призначення та зміст правил

Правила забудови міста – нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

Правила забудови розроблені згідно з Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про основи містобудування”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Земельним кодексом України, іншими Законами України та нормативно-правовими актами, якими регулюються питання забудови і використання території населених пунктів відповідно до вимог безпеки та охорони здоров’я населення, охорони навколишнього середовища, пам’яток історії та культури, а також містобудівельними документами, що визначають напрями територіального розвитку Рівного, охорони та використання його культурної спадщини.

Правила призначені для:

 1. Забезпечення реалізації планів та програм ( в т. ч. Зафіксованих в затвердженій документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища.

 2. Встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб що бажають придбати нерухомість, в т. ч. земельну ділянку, у власність або оренду.

 3. Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т. ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території.

 4. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь у вирішені питань щодо землекористування та забудови.

 5. Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Правила визначають:

1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території міста.

2. Принципи встановлення єдиних умов та обмежень використання земельних ділянок.

Правила призначено для врегулювання дії фізичних та юридичних осіб, які:

Введення Правил забезпечує:

Введення Правил забезпечує:

• прозорість та відкритість інформації щодо умов використання земельних ділянок на території міста;

• спрощення процедури передачі права на земельні ділянки фізичним та юридичним особам;

• створення умов щодо контролю відповідності завершених об'єктів містобудування, умов експлуатації цих об'єктів та намірів забудовника затвердженій містобудівній та проектній документації;

• створення інформаційної бази . на яку мають спиратися судові органи під час вирішення суперечок, пов'язаних із забудовою, використанням території міста та окремих земельних ділянок.
Правила поширюють свою чинність на всіх суб'єктів містобудівельної діяльності та є обов'язковими для всіх суб'єктів усіх форм власності на земельні ділянки, будівлі та споруди міста, а також для проектних, вишукувальних, будівельних організацій, усіх видів інженерних служб, що проводять роботи у місті, незалежно від їх дислокації, належності та форм власності, для всіх управлінь та відділів міськвиконкому під час здійснення планування, проектування, вишукувань, будівництва, реконструкції, ремонту та обслуговування будь-яких територій міста, експертної оцінки міських земель.
^ 2. Режим забудови та благоустрою міста

2. 1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою міста

1. Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації: генерального плану, детальних планів території, проектів забудови території, проектів розподілу території, іншої містобудівної документації, що затверджено.

2. Забудова та благоустрій здійснюються за рахунок комплексної забудови території, розміщення та будівництва окремих об'єктів та споруд в кварталах існуючої забудови.

3. У випадку відсутності містобудівної документації, або за причини вичерпання терміну її дії, прийняття рішення про коригування детального плану, або проекту реконструкції, розміщення та будівництво окремих об'єктів містобудування здійснюється тільки на основі містобудівного обгрунтування розташування об'єкту містобудування за спеціальним погодженням.

2.2. План зонуваня території міста. Види забудови та використання земельних ділянок в межах зон

1. Рішення щодо забудови, землекористування, благоустрою території міста та окремих земельних ділянок приймаються на основі переліку дозволених переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов та обмежень, що діють у межах зон, визначених планом зонування і поширюються у рівній мірі на всі розміщені в одній зоні земельні ділянки, об'єкти нерухомості незалежно від форм власності.

Винятком є транспортні та інженерно-технічні комунікації: залізниця, автомобільні шляхи, вулиці, під'їзди. Використання території існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, технічних зон інженерних споруд тощо визначаються їх цільовим призначенням. Перелік об'єктів, що дозволяється розміщувати у межах відводів вказаних територій, затверджується відповідними актами.

2. 3они, відносно яких встановлюються переважні та допустимі види забудови та використання, єдині умови та обмеження графічно відображені на плані зонування території міста (М 1:10000), схемі планувальних обмежень (М 1:5000), плані зонування центральної частини міста (М 1:2000), схемі планувальних обмежень центральної частини міста (М 1:2000).

3. Межі зон встановлено по червоним лініям, межам земельних ділянок, адміністративним межам міста, межам природних об'єктів тощо.

4. До переважних видів забудови та використання земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання, що за умов дотримання будівельних норм та стандартів, інших обов’язкових вимог не забороняються (переважні види використання);

- види забудови та використання, що є супутніми видам переважного використання та є до останніх допоміжними. За умов відсутності на земельній ділянці переважного використання, супутній вид використання не вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється Правилами.

5. До умовно дозволених (допустимих) видів забудови та використання земельних ділянок у межах окремих зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідні спеціальні дозволи (спеціальні зональні погодження) або спеціальні узгодження.

6. Власники нерухомості, що володіють нею довгостроково мають право вибирати види використання нерухомості, які дозволено у відповідній територіальній зоні, а також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до процедури, передбаченої Правилами.

7. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електрозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення, газозабезпечення, телефонні мережі тощо) є також дозволеними, за умов їх відповідності будівельним нормам та правилам, стандартам, що перевіряються під час узгодження будівельної документації. Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовані на спеціально призначених земельних ділянках та забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї чи декількох зон, є об'єктами, для розміщення яких необхідне спеціальне узгодження.

8. Види використання нерухомості, що відсутні у переліку дозволеного використання Правил, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені в тому числі за спеціальними узгодженнями. До переліку можуть бути внесені доповнення та зміни за порядком, шо визначено Правилами.
2.3. Єдині умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок

1. Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі Схеми планувальних обмежень, державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та стандартів тощо.

2. Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження обмежень та на основі державних норм, іншої нормативної документації встановлюється режим використання земельної ділянки.

3. Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватись під час розроблення документації із землевпорядкування, архітектурно-планувального завдання та паспорту земельної ділянки.

4. На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах від промислових підприємств, кладовищ, складів, баз та об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються санітарно-епідеміологічною службою міста, управлінням екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173096, ДБН 360-92, містобудівної документації, погоджень Міністерства оборони України та військових частин міста.

5. На територіях, що знаходяться в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, режим використання об’єктів нерухомості та межі поширення обмежень визначають управління екобезпеки та природних ресурсів, управління водного господарства на основі статей Водного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України.

6. На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим використання та межі поширення обмежень визначають міські управління з інженерного захисту території на основі діючих нормативних документів.

7. На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та межі поширення обмежень визначають міські господарчо-комунальні управління на основі діючих нормативних документів.

8. На територіях, що знаходяться в межах охоронних зон пам'яток, зон регулювання забудови І та II категорій, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, режим використання та межі поширення обмежень визначають міський відділ охорони історичного середовища, археологічні експедиції. Головне управління архітектури та містобудування Рівненської міської ради на основі Законів України, діючих законодавчих та нормативних актів.

9. На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою функцію, знаходяться в межах зони реконструкції або нового будівництва, режим використання та забудови, осносні параметри забудови визначаються Головним управлінням архітектури та містобудування Рівненської міської ради на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та правил.
2.4. Функціональна класифікація території

1. На онові аналізу існуючої забудови міста та перспективи функціонально-планувального розвитку, що передбачено генеральним планом, в межах території міста виділено функціональні типи територій, що поділяються на територіально-планувальні елементи (зони).

2. Правилами встановлені такі території з відповідними зонами:

1) Території громадсько-ділової та комерційної діяльності:

2) Житлові території:

3) Території невиробничої діяльності:

4) Виробничі території:

5) Території транспортної інфраструктури:

6) Території спеціального призначення:

7) Рекреаційні території:


2.5. Загальні вимоги до використання територій різних функціонально-правових зон

1. Проектування, планування та забудова зон мають здійснюватись відповідно до ДБН-360-92**. Земельні ділянки, будинки, споруди повинні використовуватись відповідно до видів та стандартів, встановлених планом зонування.

2. Всі види капітального будівництва (будівництво нових адміністративних та громадських будинків, об’єктів торгівлі, культурно-побутового обслуговування, охорони здоров’я, комунального господарства, виробничих об’єктів, об’єктів транспорту, їх розширення за рахунок добудови або перебудови, будівництво інженерних споруд, розміщення зелених насаджень, парків, скверів та садів, стоянок для зберігання транспортних засобів тощо) дозволяються на територіях, що відведені під цей вид використання.

3. В межах функціонально-планувальних зон встановлено такі види використання земельних ділянок:

- переважні види використання;

- дозволені (неосновні та супутні) види використання;

- умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження).

4. Види використання нерухомості, що є муніципальними службами охорони здоров'я, громадського порядку та безпеки (пункти невідкладної медичної допомоги, об'єкти пожежної безпеки, відділення охорони громадського порядку та безпеки) дозволені (неосновні та супутні види використання) в усіх зонах.
^ 2.6. Перелік видів дозволеного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах

sutnst-metodv-mpulsnogo.html
sutnst-metodv.html
sutnst-mfchnogo-storizmu.html
sutnst-mfchnogo-vdmovi.html
sutnst-mislennya-yak.html
ro.rogue-encampment.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™